AYDINLATMA METNİ

ATA-BURAK ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İNŞAAT TAŞIMACILIK TURİZM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. WEB SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Mahremiyetinize saygı duyuyoruz. Bu bilinçle, işlemek zorunda olmadığımız hiçbir kişisel verinizi işlememekte ve işlenen kişisel verilerinizin korunması için büyük hassasiyet göstermekteyiz. 

Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu Ata-Burak Özel Sağlık Hizmetleri Ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaat Taşımacılık Turizm Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Web sitemizi ziyaret etmeniz halinde; IP adresiniz, ziyaret ettiğiniz sayfa ve ziyaret zamanınız hakkındaki veriler kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verme amacıyla işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5/2-a maddesinde öngörülen kanunlarda öngörülmesi(5651 sayılı kanun) hukuki sebebine dayanılarak sitemizi ziyaret ettiğiniz anda tamamen veya kısmen otomatik olan yolla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz kanunen bilgi vermek zorunda olmamız nedeniyle yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. 

KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun tarafımıza iletebilirsiniz.