İletişim Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ doğrultusunda veri sorumlusu Ata-Burak Özel Sağlık Hizmetleri Ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaat Taşımacılık Turizm Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

Şirket web sitesinin iletişim bölümünden Şirket ile iletişime geçmeniz suretiyle işlenen “ad, soyad, telefon numarası, e-posta” verileriniz; size geri dönüş yapılarak iletişim faaliyetinin sağlanabilmesi amacıyla işlenmektedir.

Şirket web sitesinin iletişim bölümünden iletişime geçmeniz suretiyle işlenen kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Şirket’in iş ortakları ve hukuki bir uyuşmazlık olması halinde yetkili kişi kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

Şirket tarafından kişisel verileriniz, web sitesindeki iletişim bölümündeki ilgili alanları doldurmanız ve Şirket’e iletmeniz suretiyle veya web sitesinde belirtilen telefon numarası üzerinden doğrudan Şirket ile iletişime geçmeniz halinde tamamen veya kısmen otomatik olan yolla işlenmektedir. 

Bu kapsamda kişisel verileriniz; KVKK’nin 5/2-c maddesi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi olarak haklarınız;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Şirket’e iletebilirsiniz.